اجتماعی

اجتماعی

پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران از شنبه-پیام امروز-چه خبر مبرا

مطابق این گزارش افزایش سالیانه حقوق مستمری‌بگیران معزز این سازمان مطابق روال هر ساله، پس از تعیین و تصویب میزان افزایش سالیانه از سوی هیأت محترم وزیران و ابلاغ مصوبه